Listă debitori

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpararii terenului in suprafata de 50 m.p - construirea unui puț de mare adâncime

Categorie: Proiecte HCL Creat: Duminică, 17 Aprilie 2016 Publicat: Duminică, 17 Aprilie 2016 Scris de Administrator

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

privind aprobarea cumpărării terenului in suprafață de  50 m.p., situat in intravilanul  com.Broscăuți,în vederea construirii unui puț de mare adâncime

 

             Consiliul Local al com.Broscăuți,

 

              Având în vedere prevederile legale cuprinse in:

- art.36 alin.(2), lit.c) si art.123 alin.(1) Legea nr.215/2001 privind administrația publica

locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art.863 lit.a) din Noul Cod Civil;

- Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;

             Ținând cont de raportul întocmit de către d-na secretar,Gabriela Prepeliță,persoană cu atribuții în domeniul  urbanism și amenajarea teritoriului, raportul comisiei pentru activități economice financiare și agricultura și raportul Comisiei juridice și de disciplină, muncă și protecție socială;

              În temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala,republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

                                                             H O T Ă R Ă Ș T E:

 

               Art.1.(1) Consiliul Local al comunei Broscăuți aprobă demararea procedurilor în vederea cumpărării prin negociere directă,de către comuna Broscăuți a unui teren în suprafață de 50 mp,situat în intravilanul comunei Broscăuți,P.C.nr.127,în vederea construirii unui puț de mare adâncime.

                       (2)Suprafața prevăzută la alin.(1) este informativă,aceasta urmând a fi definitivă după efectuarea măsurătorilor și înscrierea în cartea funciară.

                       (3)Prețul de cumpărare al terenului se va stabili prin negociere între părți și nu va putea depăși valoarea rezultată din raportul de evaluare ce se va întocmi în acest sens și care va fi aprobat ulterior prin hotărâre de consiliu local.

                        Art.2.Prețul cumpărării și cheltuielile ocazionate de redactarea și autentificarea contractului de vânzare-cumpărare,precum și alte taxe care țin de perfectarea cumpărării sunt în sarcina cumpărătorului și se suportă din din bugetul local.

                       Art.3. Se împuternicește primarul com.Broscăuți sa semneze actul de vânzare – Cumpărare în numele cumpărătorului.

                               Art.4. După achiziționare ,terenul ce face obiectul prezentei hotărâri se înregistrează ca bun aparținând domeniului public al com.Broscăuți, la valoarea prevazuta în contractul de vânzare –cumpărare.

                      Art.5. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează: primarul comunei Broscăuți,Biroul Buget,contabilitate,taxe și impozite și resurse umane.

                   Art.6.Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului-județul Botoșani,primarului comunei Broscăuți și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției.

 

 

 

                                                                                                          INIȚIATOR,

                                                                                                             PRIMAR,

                                                                                                       ROMANIUC IOAN

 

 

 

 

 

 

 

                                                            ROMÂNIA

                                                    COMUNA BROSCĂUȚI

                                                   JUDEȚUL BOTOȘANI

                                                       CONSILIUL LOCAL

                                                             PRIMAR

 

 

 

                                                                EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea cumpărării terenului in suprafața de  50 m.p., situat în intravilanul  com.Broscăuți,în vederea construirii unui puț de mare adâncime

 

 

 

 

               În conformitate cu prevederile art. nr.36, alin.(2), lit.c) și ținând cont de prevederile cuprinse în art. 123, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicata cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotăraște cu privire la cumpărarea unor bunuri de interes local, în condițiile legii;

             Având în vedere faptul ca seceta prelungita din vara anului 2015 a  secat fântânile din gospodăriile cetățenilor, aceștia plângându-se ca nici apa pentru animale nu mai pot lua,s-a propus în consiliu local construirea de fântâni;

         Fata de cele prezentate propun aprobarea cumpărării terenului în suprafață de 50 mp,în P.C. 127.

 

 

 

 

 

                                                                                                         PRIMAR

                                                                                                 IOAN ROMANIUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              ROMÂNIA                                                                    

PRIMĂRIA COMUNEI BROSCĂUTI

JUDEȚUL BOTOȘANI

Sat Broscăuţi, comuna Broscăuţi, tel./fax 0231.621 621

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 

 

                                                                        RAPORT

privind aprobarea cumpărării terenului in suprafața de  50 m.p., situat în intravilanul  com.Broscăuți,în vederea construirii unui puț de mare adâncime

 

 

              Având în vedere prevederile legale cuprinse în art. 36, alin.(2), lit.c) și ținând cont de prevederile art. 123, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala,republicata, cu modificările și completările ulterioare, Consiliile Locale hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri de interes local, în condițiile legii ;

 ținând cont de inițiativa primarului comunei Broscăuți și propunerea cumpărării unui teren în suprafața de 50 m.p., situat în P.C.nr.127 ;

          Terenul propus pentru cumpărare este în prezent proprietatea numitei Simion Stratica dobândit de către aceasta potrivit Legii nr.18/1991;

- Număr cadastral :P.C.nr.127  ;

- Categoria de folosința : Arabil;

Taxele notariale și cele privind înscrierea terenului în Cartea Funciara se suporta de către cumpărător ;

     Terenul ce va fi cumpărat se va înregistra în domeniul public al comunei la valoarea prevazuta în contractul de vânzare cumpărare.

      Fata de cele prezentate supun spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre ;

 

 

 

 

                                                                          Responsabil urbanism,

                                                                                  Secretar,

                                                                             Prepeliță Gabriela