Listă debitori

Dispozitie convocare Consiliu Local

Publicat: Vineri, 31 Ianuarie 2020 Scris de Administrator

                                                                                 ROMÂNIA                                                  

PRIMĂRIA COMUNEI BROSCĂUTI

JUDEȚUL BOTOȘANI

Sat Broscăuţi, comuna Broscăuţi, tel./fax 0231.621 621

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

                                                              PRIMAR

 

 

 

 

D I S P O Z I T I A

Nr . 03  din  22.01.2020

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Broscăuți în şedinţă ordinară luna ianuarie 2020

                 

 

 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:

a)   art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;

b)   art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

                 d) art. 133 –Tipurile  de sedinte ale consiliului local si art. 134 –Convocarea sedintelor consiliului local din Ordonanta de Urgenta privind Codul administrativ nr. 57/2019 ;

    e) Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 23 iulie  2016  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Broscăuți ,

vazand referatul secretarului comunei ,prin care se arata necesitatea emiterii dispozitiei ,privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara luna ianuarie 2020, inregistrat sub numarul 338 din 22.01.2020; 

in temeiul prevederilor art.  196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 2019,privind Codul administrativ ;

 

D I S P U N E :

 

Art.1.(1). Consiliul local al comunei Broscăuți se convoaca in sedinta ordinară,vineri,31.01.2020, ora 12.00, in sala de sedinte a Primariei comunei Broscăuți, cu urmatoarea ordine de zi:

1.Aprobarea procesului-verbal încheiat în cadrul ședinței ordinare din data de 23.12.2019;

2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea inițierii concesionării  prin licitație publică a iazului,,Acumularea Moscalu,,- proprietate imobiliară, respectiv teren în suprafață de 17,76 ha - 0,09 ha ocupat de construcții si baraj din pământ omogen si 17,76 ha ocupat de luciu de apă,  situat în PC 241,sat Slobozia comuna Broscăuți și  aflat în proprietea privată a acesteia;

3.Proiect de hotărâre privind initierea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in UAT-Broscăuți, judetul Botoșani;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea “Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare” si a “demararii procedurii de concesionare” a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale pentru UAT Broscăuți, judetul Botoșani.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea  planului de lucrari ce vor fi executate in comuna Broscăuți de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2020;

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2020;

7.Proiect de hotărâre privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici  si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei  Broscăuți, județul Botoșani ;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare SIMD pentru anul 2020.

9.Proiect de hotărâre  privind aprobarea burselor de merit acordate in anul scolar

2019-2020,sem.II,elevilor de la Școala Gimnazială ,,Dimitrie Pompeiu,,Broscăuți ;

10.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiza  si verificare a lucrărilor de investiții efectuate în perioada 2016-2019 pe teritoriul com.Broscauti,jud.Botosani;

11.Alte probleme care se supun dezbaterii,scrisori,cereri;

       (2)Materialele înscrise pe ordinea de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali pe suport de hârtie precum și în format electronic.

       (3)Consilierii locali  au dreptul de a formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari incrise pe ordinea de zi.

Art.2-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează doamna Gabriela PREPELIȚĂ ,secretarul comunei Broscăuți.

Art.3-Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Botoşani, persoanelor interesate, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                            Contrasemnează,

          Primar,                                                           Secretarul General al comunei Broscăuți,

Agheorghițoaei Aurel-Costel                                                       Prepeliță Gabriela

 

 

 

 

                                                        Broscăuți,23.01.2020

 

           

 

Nr. 338 din 22.01.2020

 

 

 

REFERAT

privind convocarea consiliului local Broscăuți în ședință ordinara pentru luna ianuarie 2020

 

 

În aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) lit. “c” din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată de Legea nr. 29/2011 şi având în vedere şi temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:

a)   art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;

b)   art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

                 d) art. 133 –Tipurile  de sedinte ale consiliului local si art. 134 –Convocarea sedintelor consiliului local din Ordonanta de Urgenta privind Codul administrativ nr. 57/2019 ;

    e) Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 23 iulie  2016  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Broscăuți ,

in temeiul prevederilor art.  196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 2019,privind Codul administrativ ,pentru a pune în aplicare prevederile actelor normative mai sus mențíonate,  propun emiterea dispoziţiei primarului privind convocarea Consiliului local în ședința ordinară  luna octombrie 2019 .

 

 

 

 

                           Secretarul General al comunei Broscăuți,

                                         Gabriela PREPELIȚĂ