JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Listă debitori

Categorie: Proiecte HCL Creat: Duminică, 17 Aprilie 2016 Publicat: Duminică, 17 Aprilie 2016

                         

  PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

Privind   aprobarea Contului de execuție pentru   anul  2014

 

            Consiliul  local  Broscăuți, întrunit  în  şedinţă   ordinară    în  data  de  27 mai 2015,         

         analizând  Expunerea   de  motive  a   d-lui Ioan Romaniuc privind  aprobarea  Contului    de  execuție al bugetului local pentru  anul  2014,

         având   în  vedere  Raportul  de  specialitate întocmit  de  compartimentul financiar  contabil, nr.2988  din  27  aprilie  2015,

         văzând  rapoartele   de  avizare  a  comisiilor  de  specialitate  ale  Consiliului  Local Broscăuți ,

         în  conformitate  cu  prevederile art.57  alin.(1) din   Legea  nr.273/2006-legea finanțelor  publice  locale, cu  modificările  şi  completările    ulterioare,

         în  temeiul  prevederilor  art.45, alin (1)   din Legea  administrației  publice locale nr.215/2001, republicată, cu   modificări le   şi  completările   ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

         Art.1 – Se  aprobă  contul    de   execuţie al  bugetului  local pentru  anul  2014 - sectiunea de functionare conform  anexelor, care  fac   parte  integrantă  din   prezenta   hotărâre.

         Art.2 – Se  aprobă  contul   de   execuţie al  bugetului  local pentru   anul  2014- secţiunea  de   dezvoltare -  conform   anexelor, care  fac   parte  integrantă  din   prezenta   hotărâre.

         Art.3 –Se  aprobă contul de executie al bugetului  instituţiilor finanţate  din venituri  proprii  şi  subvenţii din bugetul  local  pe  anul  2014- secţiunea  de  funcţionare , conform  anexelor, care  fac  parte  integrantă  din prezenta  hotărâre.

         Art.4 –Primarul   comunei   Broscăuți  asigură  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri, prin  compartimentul  de  specialitate  din   cadrul   primăriei.

 

INIŢIATOR   PROIECT,

PRIMAR,

Ioan Romaniuc

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDEŢUL  BOTOSANI

PRIMARIA   COMUNEI  BROSCĂUȚI

 

 

EXPUNERE   DE   MOTIVE

 

 

            Doamnelor   şi   domnilor   consilieri,

 

            În  conformitate  cu   prevederile    art.57 alin.1  din  Legea nr.273/2006  privind  finanţele  publice   locale,  cu  modificările   şi   completările   ulterioare, „ordonatorii  principali  de  credite  întocmesc şi  prezintă  spre  aprobare autorităţilor  deliberative până  la  data  de  31  mai  a  anului  următor , conturile   anuale   de  execuţie  a  bugetelor  în  următoarea  structură:

 

         la   venituri:

-prevederi   bugetare  iniţiale;

-prevederi   bugetare  definitive;

-încasări   realizate;

         la  cheltuieli

-credite  bugetare  iniţiale;

-credite   bugetare  definitive;

-plăţi  efectuate;

 

            Conform  celor  prezentate   am  procedat   la  întocmirea  conturilor   anuale   de  execuţie   pentru  anul  2014, astfel:

            - contul  anual  de   execuţie al  bugetului  local  pe  anul  2014- secţiunea  de  funcţionare-conform  anexei  nr.1 la  prezentul   proiect  de  hotărâre;

         - contul  anual  de   execuţie al  bugetului  local  pe  anul  2014- secţiunea  de   dezvoltare -  conform   anexei  nr.2 la  prezentul   proiect  de  hotărâre;

            - contul  anual  de   execuţie al  bugetului instituţiilor finanţate  din venituri  proprii  şi  subvenţii din bugetul  local  pe  anul  2014- secţiunea  de  funcţionare , conform  anexei  3, la  prezentul   proiect  de  hotărâre;

         În  conformitate   cu   prevederile   legale  a  fost   întocmit  proiectul   de  hotărâre  alăturat, pe   care  îl   supun  spre  dezbatere   şi  aprobare.

                 

 

 

 

 

 

PRIMAR,

IOAN ROMANIUC

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDEŢUL  BOTOSANI

PRIMARIA   COMUNEI  BROSCĂUȚI

Nr. 2998  din 27.04.2015

 

 

RAPORT  DE   SPECIALITATE

 

           

 

            În  conformitate  cu   prevederile    art.57 alin.1  din  Legea nr.273/2006  privind  finanţele  publice   locale,  cu  modificările   şi   completările   ulterioare, „ordonatorii  principali  de  credite  întocmesc şi  prezintă  spre  aprobare autorităţiloș  deliberative , pana la 31 mai a anului urmator ,conturile  de  execuţie  a  bugetelor  în  următoarea  structură

-prevederi   bugetare anuale initiale;

-prevederi   bugetare definitive;

-încasări   realizate;

         la  cheltuieli

-credite  bugetare  anuale initiale;

-credite   bugetare definitive ;

-plăţi  efectuate;

            Conform  celor  prezentate   am  procedat   la  întocmirea  conturilor  de  execuţie   pentru  anul  2014, astfel:

            - contul  anual  de   execuţie al  bugetului  local  pe   anul  2014- secţiunea  de  funcţionare-conform  anexei  nr.1 la  prezentul   proiect  de  hotărâre;

         - contul  anual  de   execuţie al  bugetului  local  pel  anul  2014- secţiunea  de   dezvoltare -  conform   anexei  nr.2 la  prezentul   proiect  de  hotărâre;

            - contul   de   execuţie al   bugetului instituţiilor finanţate  din venituri  proprii  şi  subvenţii din bugetul  local  pe  anul  2014- secţiunea  de  funcţionare , conform  anexei  3, la  prezentul   proiect  de  hotărâre;

         Având   în  vedere  cele   prezentate, considerăm    sunt  întrunite  condiţiile  legale  pentru   includerea  pe  ordinea  de zi  a    şedinţei   Consiliului  local  Broscauti  a prezentului  proiect  de  hotărâre.

 

 

                                                        Consilier superior,

                                                       GETA GHEORGHIȚĂ

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

                                                                              

 

ANEXA NR. 1 LA

                                                                                                                         HOTA RÂREA CONSILIULUI LOCAL

                                                                                                                                NR.23 din 27  MAI  2015

 

CONTUL       DE  EXECUŢIE

AL   BUGETULUI   LOCAL  PE   ANUL  2014

-SECŢIUNEA     DE  FUNCŢIONARE-

 

          - lei-

Denumire Indicator

prevederi

bugetare

anuale

Prevederi

bugetare

trimestriale

 

Încasări realizate

1.

2.

3.

4.

TOTAL

2484560

2647950

2857525

VENITURI   CURENTE

2392280

 

2555670

2788198

VENITURI  FISCALE

2341940

2880930

2831296

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (03.02.18)

10320

10320

6567

Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)

89000

108000

103212

Sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04)

247000

308000

308000

Impozit şi taxa pe clădiri (07.02.01)

34600

34590

38728

Impozit şi taxa pe teren (07.02.02)

222700

222700

222439

Taxe  judiciare  de  timbre şi  alte  taxe  de  timbru(07.02.03 )

 

 

 

Sume defalcate din TVA(11.02 )

1884000

2143000

2085282

Impozit pe mijloacele de transport (16.02.02)

50320

50320

57224

Taxe şi  tarife   pentru  eliberarea  de   licienţe  şi autorizaţii de funcţionare

(16.02.03)

 

 

5110

Alte impozite si taxe 18.02.50

 

 

3328

Alte  taxe  pe  utilizarea  bunurilor, autorizarea  utilizării  bunurilor  sau  pe  desfăşurarea de  activităţi (16.02.50)

 

 

633

Venituri din concesiuni şi închirieri (30.02.05)

36600

36600

41789

Venituri din prestări servicii(33.02.)

 

 

 

Taxe extrajudiciare de timbre

(34.02.02)

11600

11600

13321

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale(35.02.01)

25600

25600

24094

Diverse venituri (36.02.)

52600

52600

49198

Vărsăminte  din  secţiunea  de  funcţionare pentru  finanţarea  secţiunii  de  dezvoltare  a bugetului local (37.02.03)

-276060

-276060

-171500

SUBVENŢII (41.00.02)

92280

92280

69327

Subvenţii pentru ajutor încălzire(42.02.34)

70000

70000

47271

Subvenţii de  la  bugetul  de  stat pentru finanţarea sănătăţii(42.02.41)

22280

22280

22056

Subvenţii  primate  de  la  bugetele consiliilor  locale   şi  judeţene  pentru   ajutoare   în  situaţii  de  extremă  dificultate (43.02.08)

 

 

-----

 

 

                  

Indicator

Credite anuale aprobate

credite trimestriale

Plăţi

efectuate

TOTAL CHELTUIELI

2484560

2647950

 

2461597

Autorităţi publice

din care:

542080

635750

604277

Cheltuieli de personal

255910

384380

383181

Bunuri si servicii

286170

                    240970

222555

 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate

 

 

-1459

Alte servicii  publice generale (54.02)

10000

10400

0

Alte servicii publice generale

10000

10400

0

Fond de rezerva la disozitia autoritatilor locale

10000

10000

0

cheltuieli  materiale

0

400

0

Ordine publică si siguranţă  natională (61.02)

109030

109020

99052

Cheltuieli de personal

80030

82820

81702

Bunuri şi servicii

29000

26200

17350

Învăţământ din care:65.02

1099600

1135600

1108622

Cheltuieli de personal

986000

1022000

995022

Bunuri si servicii

110000

110000

110000

Alte cheltuieli

3600

3600

3600

Sănătate(66.02 )

22280

22280

22056

Cheltuieli de personal

22280

22280

22056

CULTURA ,RELIGIE 67.02

20000

20000

20000

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTE CHELTUIELI ,SUSTINEREA CULTELOR

0

20000

20000

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate anul curent

 

 

-3500

Asistenţă socială… din care:68.02

293380

311110

227607

Cheltuieli de personal

138400

121130

117125

 

Bunuri si servicii

 

 

0

Asistenţă socială (ajutoare sociale în numerar,ind asistenti ) 57

154980

189980

110482

Servicii de dezvoltare

70.02

288880

266880

244779

CHELTUIELI DE PERSONAL

45380

45380

45308

BUNURI SI SERVICII

153500

153500

142136

 

 

 

 

Protecţia   mediului

74.02

90000

68000

57335

Bunuri şi servicii

90000

68000

57335

Transporturi şi comunicaţii din care

84.02

119310

147310

168900

Bunuri si servicii

119310

147310

138704

 

 

 

 

Excedent  sect  functionare an curent

 

 

47011

Total excedent al bugetului local la 31.12.2014

 

 

523924

 

   

PREŞEDINTELE  DE    ŞEDINŢĂ                                                 Contrasemnează,

                       Consilier                                                           SECRETARUL   COMUNEI

                                                                                                         Gabriela Prepelita

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL     LOCAL   BROSCĂUȚI

           JUDEȚUL BOTOȘANI

                                                                              

 

ANEXA NR. 2 LA

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR .23 din 27 mai 2015

 

CONTUL   DE  EXECUŢIE

AL   BUGETULUI   LOCAL  PE TRU  ANUL  2014

-SECŢIUNEA     DE   DEZVOLTARE-

 

                                                                                                          -lei-

Denumire    indicator

Prevederi

bugetare

initiale

Prevederi

bugetare

definitive

Încasări

realizate

1.

2.

3.

4.

Total   venituri

276060

452060

171500

Venituri   curente

276060

452060

171500

Venituri   nefiscale

276000

452060

171500

Vărsăminte   din  secţiunea  de funcţionare (37.02.04)

276060

452060

171500

Venituri   din  valorificarel

----

-----

 

 

 

 

 

Denumire    indicator

Credite

bugetare

initiale

Credite bugetare

definitive

Plăţi

Efectuate

Total   cheltuieli

752970

928970

520417

INVATAMANT

639970

810970

453389

Cheltuieli  de   capital

639980

810970

453389

SERVICII DEZVOLTARE PUBLICA

80000

85000

34788

Cheltuieli  de   capital

80000

85000

34788

TRANSPORTURI

33000

33000

32240

Cheltuieli  de   capital

33000

33000

32240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

ANEXA NR. 3 LA

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.23 din 27 mai 2014

 

 

 

 

CONTUL      DE  EXECUŢIE

AL  INSTITUŢIILOR   FINANŢATE  DIN

VENITURI  PROPRII  ŞI  SUBVENŢII DIN

  BUGETULUI   LOCAL  PE anul  2014

-SECŢIUNEA     DE  FUNCŢIONARE- 

LEI

 

1-TOTAL VENITURI    0 LEI

VENITURI CURENTE  0 LEI

VENITURI NEFISCALE 0 LEI

 

EXECEDENT VENITURI PROPRII

SI SUBVENTII DIN BUGET LOCAL din anii precedenti 55356 LEI

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                          

                                            H O T Ă R Â R E A nr.23 din 27.05.2015

                               Privind   aprobarea Contului de executie pentru   anul  2015

 

            Consiliul  local  Broscăuți, întrunit  în  şedinţă   ordinară    în  data  de  27.05.2015,

           

         analizând  Expunerea   de  motive  a   D-lui Ioan Romaniuc privind  aprobarea  Contului    de  executie al bugetului local pentru  anul  2014,

         având   în  vedere  Raportul  de  specialitate întocmit  de  compartimentul financiar  contabil, nr.2988  din  27.04. 2014,

         văzând  rapoartele   de  avizare  a  comisiilor  de  specialitate  ale  Consiliului  Local Broscauti ,

         în  conformitate  cu  prevederile art.57  alin.(1) din   Legea  nr.273/2006-legea finanţelor  publice  locale, cu  modificările  şi  completările    ulterioare,

         în  temeiul  prevederilor  art.45, alin (1)   din Legea  administraţiei  publice locale nr.215/2001, republicată, cu   modificări le   şi  completările   ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

         Art.1 – Se  aprobă  contul    de   execuţie al  bugetului  local pentru  anul  2014 - sectiunea de functionare conform  anexelor, care  fac   parte  integrantă  din   prezenta   hotărâre.

         Art.2 – Se  aprobă  contul   de   execuţie al  bugetului  local pentru   anul  2014- secţiunea  de   dezvoltare -  conform   anexelor, care  fac   parte  integrantă  din   prezenta   hotărâre.

         Art.3 –Se  aprobă contul de executie al bugetului  instituţiilor finanţate  din venituri  proprii  şi  subvenţii din bugetul  local  pe  anul  2014- secţiunea  de  funcţionare , conform  anexelor, care  fac  parte  integrantă  din prezenta  hotărâre.

         Art.4 –Primarul   comunei   Broscăuți  asigură  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri, prin  compartimentul  de  specialitate  din   cadrul   primăriei.

 

Președinte de ședință,                                                                         Contrasemnează,

        Consilier,                                                                                          Secretar,

  Popușoi Aurel                                                                                 Prepeliță Gabriela

 

 

                                                      Hotărâre adoptat cu 12 voturi pentru,

                                                             Broscăuți,27.05.2015