JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Listă debitori

Categorie: Proiecte HCL Creat: Duminică, 17 Aprilie 2016 Publicat: Duminică, 17 Aprilie 2016


                                                     

              CONSILIUL   LOCAL

                                                                                  

                  PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

                         Privind   aprobarea Contului de execuție pentru   anul  2015

 

            Consiliul  local  Broscăuți, întrunit  în  şedinţă   ordinară    în  data  de                          ,     

         analizând  Expunerea   de  motive  a   d-lui Ioan Romaniuc privind  aprobarea  Contului    de  executie al bugetului local pentru  anul  2015,

         având   în  vedere  Raportul  de  specialitate întocmit  de  compartimentul financiar  contabil, nr.2998  din  04.04.2016,

         văzând  rapoartele   de  avizare  a  comisiilor  de  specialitate  ale  Consiliului  Local Broscauti ,

         în  conformitate  cu  prevederile art.57  alin.(1) din   Legea  nr.273/2006-legea finanţelor  publice  locale, cu  modificările  şi  completările    ulterioare,

         în  temeiul  prevederilor  art.45, alin (1)   din Legea  administraţiei  publice locale nr.215/2001, republicată, cu   modificări le   şi  completările   ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

         Art.1 – Se  aprobă  contul    de   execuţie al  bugetului  local pentru  anul  2015 - sectiunea de functionare conform  anexelor, care  fac   parte  integrantă  din   prezenta   hotărâre.

         Art.2 – Se  aprobă  contul   de   execuţie al  bugetului  local pentru   anul  2015- secţiunea  de   dezvoltare -  conform   anexelor, care  fac   parte  integrantă  din   prezenta   hotărâre.

         Art.3 –Se  aprobă contul de executie al bugetului  instituţiilor finanţate  din venituri  proprii  şi  subvenţii din bugetul  local  pe  anul  2015- secţiunea  de  funcţionare , conform  anexelor, care  fac  parte  integrantă  din prezenta  hotărâre.

         Art.4 –Primarul   comunei   Broscăuți  asigură  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri, prin  compartimentul  de  specialitate  din   cadrul   primăriei.

 

INIŢIATOR   PROIECT,

PRIMAR,

Ioan Romaniuc

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDEŢUL  BOTOSANI

PRIMARIA   COMUNEI  BROSCĂUȚI

 

 

EXPUNERE   DE   MOTIVE

 

 

            Doamnelor   şi   domnilor   consilieri,

 

            În  conformitate  cu   prevederile    art.57 alin.1  din  Legea nr.273/2006  privind  finanţele  publice   locale,  cu  modificările   şi   completările   ulterioare, „ordonatorii  principali  de  credite  întocmesc şi  prezintă  spre  aprobare autorităţilor  deliberative până  la  data  de  31  mai  a  anului  următor , conturile   anuale   de  execuţie  a  bugetelor  în  următoarea  structură:

 

         la   venituri:

-prevederi   bugetare  iniţiale;

-prevederi   bugetare  definitive;

-încasări   realizate;

         la  cheltuieli

-credite  bugetare  iniţiale;

-credite   bugetare  definitive;

-plăţi  efectuate;

 

            Conform  celor  prezentate   am  procedat   la  întocmirea  conturilor   anuale   de  execuţie   pentru  anul  2015, astfel:

            - contul  anual  de   execuţie al  bugetului  local  pe  anul  2015- secţiunea  de  funcţionare-conform  anexei  nr.1 la  prezentul   proiect  de  hotărâre;

         - contul  anual  de   execuţie al  bugetului  local  pe  anul  2015- secţiunea  de   dezvoltare -  conform   anexei  nr.2 la  prezentul   proiect  de  hotărâre;

            - contul  anual  de   execuţie al  bugetului instituţiilor finanţate  din venituri  proprii  şi  subvenţii din bugetul  local  pe  anul  2015- secţiunea  de  funcţionare , conform  anexei  3, la  prezentul   proiect  de  hotărâre;

         În  conformitate   cu   prevederile   legale  a  fost   întocmit  proiectul   de  hotărâre  alăturat, pe   care  îl   supun  spre  dezbatere   şi  aprobare.

                 

 

 

 

 

 

PRIMAR,

IOAN ROMANIUC

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDEŢUL  BOTOSANI

PRIMARIA   COMUNEI  BROSCĂUȚI

Nr. 2998  din 04.04.2016

 

 

RAPORT  DE   SPECIALITATE

 

           

 

            În  conformitate  cu   prevederile    art.57 alin.1  din  Legea nr.273/2006  privind  finanţele  publice   locale,  cu  modificările   şi   completările   ulterioare, „ordonatorii  principali  de  credite  întocmesc şi  prezintă  spre  aprobare autorităţiloș  deliberative , pana la 31 mai a anului urmator ,conturile  de  execuţie  a  bugetelor  în  următoarea  structură

-prevederi   bugetare anuale initiale;

-prevederi   bugetare definitive;

-încasări   realizate;

         la  cheltuieli

-credite  bugetare  anuale initiale;

-credite   bugetare definitive ;

-plăţi  efectuate;

            Conform  celor  prezentate   am  procedat   la  întocmirea  conturilor  de  execuţie   pentru  anul  2015, astfel:

            - contul  anual  de   execuţie al  bugetului  local  pe   anul  2015- secţiunea  de  funcţionare-conform  anexei  nr.1 la  prezentul   proiect  de  hotărâre;

         - contul  anual  de   execuţie al  bugetului  local  pel  anul  2015- secţiunea  de   dezvoltare -  conform   anexei  nr.2 la  prezentul   proiect  de  hotărâre;

            - contul   de   execuţie al   bugetului instituţiilor finanţate  din venituri  proprii  şi  subvenţii din bugetul  local  pe  anul  2015- secţiunea  de  funcţionare , conform  anexei  3, la  prezentul   proiect  de  hotărâre;

         Având   în  vedere  cele   prezentate, considerăm    sunt  întrunite  condiţiile  legale  pentru   includerea  pe  ordinea  de zi  a    şedinţei   Consiliului  local  Broscauti  a prezentului  proiect  de  hotărâre.

 

 

                                                        Consilier superior,

                                                       GETA GHEORGHIȚĂ