JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Listă debitori

                                                                                                                                                               R O M Â N I A

JUDEŢUL BOTOŞANI

COMUNA BROSCĂUȚI

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Broscăuți

            Consiliul local al comunei Broscăuți, Judeţul Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară din data de ________2016, analizând Expunerea de motive, prezentată de primarul comunei – Agheorghițoaei Aurel-Costel, privind necesitatea şi oportunitatea aprobării Nomenclatorului stradal pentru localităţile componente ale comunei Broscăuți, precum şi Raportul de specialitate prin care se propune acordarea denumirilor stradale în localităţile componente ale comunei Broscăuți, prezentat de doamna secretar,Gabriela Prepeliță;

            având în vedere avizul favorabil al Comisiei de atribuire de denumiri a Judeţului Botoşani, nr. ___ din ______

            în baza art. 2 lit. „d” şi art. 3, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 48/2003,cu modificările și completările ulterioare;

            urmărind respectarea art. 7 din Ordinul M.A.I. nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,

            luând în considerare raportul de avizare, favorabil, al comisiilor pe cele trei domenii de activitate din cadrul consiliului local, respectiv:

Comisia pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ;

            Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement;

            Comisia juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism,

            respectând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică,

            în temeiul art. 36, alin. (2) lit. c), alin. 5, lit. d) şi art. 45 alin. 2 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215⁄2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

PROPUNE:

            Art. 1. Se aprobă Nomenclatorul stradal al Comunei Broscăuți, pentru atribuirea denumirilor la străzile din localităţile Broscăuți şi Slobozia, ale Comunei Broscăuți, Judeţul Botoşani, conform anexelor la prezenta hotărâre.

            Art. 2. Primarul comunei, domnul Agheorghițoaie Aurel-Costel, prin compartimentele de specialitate, asigură îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

             Art.3.Prin intermediul secretarului comunei,prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu,în termenul prevăzut de Lege,Primarului comunei Broscăuți,Instituției Prefectului-județului Botoșani,se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei,pe pagina de internet a instituției și tuturor instituțiilor interesate.

 

                                     

INIŢIATOR,

PRIMAR,

AGHEORGHIȚOAEI Aurel-Costel

 

Broscăuți,21.07.2016