JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Listă debitori

Categorie: Proiecte HCL Creat: Duminică, 17 Aprilie 2016 Publicat: Duminică, 17 Aprilie 2016

 

  PROIECT DE  HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii

pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Broscăuți

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BROSCĂUȚI , JUDEŢUL BOTOŞANI ,

 

         întrunit în şedinţa ordinară  din data de …………………,

         având în vedere  expunerea de motive a primarului Comunei Broscăuți prin care se propune aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului,în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, precum şi Raportul de specialitate al secretarului Comunei Broscăuți;

          văzând prevederile Ordinului comun nr.63/206/2014 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice si viceprim-ministrului,ministrul finantelor publice privind revizuirea mediei numarului de locuitori prevazute in tabelul 2 din anexa la O.U.G. Nr.63/2010 ;

         avȃnd in vedere Decizia Nr.55 din 05 februarie 2014 a Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea O.U.G.Nr.77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale,a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea,autoritatea sau in coordonarea Guvernului sau a ministrerelor ;

         văzând raportul de avizare  favorabil  al Comisiilor pe cele trei domenii de activitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Broscăuți ;

         ţinând cont de prevederile:

- Legii – cadru  nr. 284/2010  privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului nr.7660/24.08.2006 al Presedintelui A.N.F.P. Bucuresti privind aprobarea instructiunilor pentru aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice;

- Legii nr.53/2002-Codul Muncii, republicată în temeiul art. V din Legea nr. 40/2011, cu modificările si completările ulterioare;

         în conformitate cu :

- art. 107 alin. (1), lit. “a” şi alin. (3) şi art.112 din  Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-  art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

respectând  prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica,republicata;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. „a”, alin (3), litera ”b”, art. 45, alin.(1) şi art. 115, alin. (1), lit. „b” şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată (r²), cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                            HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului,  conform anexelor nr.1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

         Art. 2  Primarul Comunei, domnul Romaniuc Ioan , prin compartimentele de specialitate, asigură îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri;

 

         Art. 3.Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei Broscăuți Instituției Prefectului-Județul Botoșani și se aduce la cunoștință publică prin afișare la avizierul instituției și pe site-ul comunei Broscăuți.

 

 

        

 

     Comuna Broscăuți                                                                     Initiator,

        Aprilie 2016                                                                              Primar,

                                                                                             Romaniuc Ioan

            

 

 

 

 

 

 

Nr.01 din 01.04.2016   

EXPUNERE DE MOTIVE

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BROSCĂUȚI

    

         Avand in vedere adresa nr. 3368/2015 a Institutiei Prefectului – Judetul Botosani prin care se comunica numarul maxim de posturi aprobat,calculat in conformitate cu prevederile  O.U.G. nr.63/2010 si tinand cont de prevederile Ordinului comun nr.63/206/2014 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice si viceprim-ministrului,ministrul finantelor publice privind revizuirea mediei numarului de locuitori prevazute in tabelul 2 din anexa la O.U.G. Nr.63/2010,exista obligatia de a aproba noile organigrame pentru a ne incadra in numarul maxim de posturi .

         In consecinta s-a procedat la întocmirea proiectului de hotarare privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Broscăuți,corespunzător numărului maxim de posturi comunicate de Institutia Prefectului – Judetul Botosani prin adresa 1723/2015.

         Pentru cele mentionate mai sus si în temeiul art. 36, alin. (2), lit. „a”, alin (3), litera ”b”, art. 45, alin.(1) şi art. 115, alin. (1), lit. „b” şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată (r²), cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Local al Comunei Broscăuți are in atributiile sale aprobarea proiectului de hotarare  privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al  primarului Comunei Broscăuți .

 

 

Initiator,

Primar

Romaniuc Ioan

 

 

 

 

 

  Nr.02 din 01.04.2016 

RAPORT DE SPECIALITATE

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BROSCĂUȚI

 

     Stimati consilieri locali,

 

         Avand in vedere adresa nr. 1723/2015 a Institutiei Prefectului – Judetul Botosani prin care se comunica numarul maxim de posturi,calculat in conformitate cu prevederile  O.U.G. Nr.63/2010 si tinand cont de prevederile Ordinului comun nr.63/206/2014 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice si viceprim-ministrului,ministrul finantelor publice privind revizuirea mediei numarului de locuitori prevazute in tabelul 2 din anexa la O.U.G. Nr.63/2010,exista obligatia de a aproba noile organigrame pentru a ne incadra in numarul maxim de posturi .

         Totodata trebuie avuta in vedere si Decizia Nr.55 din 05 februarie 2014 a Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea O.U.G.Nr.77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale,a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea,autoritatea sau in coordonarea Guvernului sau a ministerelor.

           Prin aceasta decizie, O.U.G. Nr.77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale,a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea,autoritatea sau in coordonarea Guvernului sau a ministerelor, a fost declarata neconstitutionala.

        In consecinta s-a procedat la întocmirea proiectului de hotarare privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Broscăuți,corespunzător numărului maxim de posturi comunicate de Institutia Prefectului – Judetul Botosani prin adresa 3368/2015.       

         In temeiul art. 36, alin. (2), lit. „a”, alin (3), litera ”b”, art. 45, alin.(1) şi art. 115, alin. (1), lit. „b” şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată (r²), cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Local al Comunei Broscăuți are in atributiile sale aprobarea proiectului de hotarare  privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al  primarului Comunei Broscăuți .

Secretar,

Prepeliță Gabriela