JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Listă debitori

Categorie: Proiecte HCL Creat: Duminică, 17 Aprilie 2016 Publicat: Duminică, 17 Aprilie 2016

                                                                                                                        

                                   CONSILIUL LOCAL BROSCĂUȚI

 

                                          PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind actualizarea valorilor“Inventarului bunurilor care alcătuiesc

domeniul public si privat al U.A.T. Broscauti“ca urmare a reevaluari  patrimoniului

 

 

Nr.559  din 02.03.2016

 

                     Consiliul Local al Comunei Broscauti, judetul Botosani;

 

 In baza art. 8, alin.(1) si  (2) din Legea <LLNK 12009   287 10 201   0 nr. 82 /1991 a contabilităţii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza art. 2^1 si 2^2 din Ordonanta nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si O.M.F.P.nr.221/2015  ;

          In conformitate cu prevederile art. 3, alin. (4), art. 18 si art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

          In baza Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului  bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor aprobate prin

H. G. nr. 548 din 08 iulie 1999 ;

          In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) si alin.(2) litera c), art. 63, alin. (1) litera d) si alin.(5) litera d), art. 119 si art.120, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

           In baza Expunerii de motive nr.559 /02.03.2016 privind actualizarea  valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publica si privata a Unitatii Administrativ

Teritoriale Broscauti, insusite de catre Consiliul Local al Comunei Broscauti,

intocmita de catre Primarul com. Broscauti;

În baza Raportului de specialitate nr.   /20.03.2016  intocmit de compartimentul financiar -contabil;

          In temeiul art. 45, alin (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

 

                                                       HOTARASTE :

 

 

 

 

    Art. 1. Se  aproba actualizarea valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publica si privata  a Unitatii Administrativ Teritoriale Broscauti, insusite prin Hotarari ale Consiliuluui Local  al Comunei Broscauti, judetul Botosani , conform    Anexei  nr.1, care face parte integranta la prezenta hotarare;    

.     

   Art. 2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Primarul Comunei Broscauti prin comartimentele de specialitate.

    Art.3.Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei Broscăuți,domnului primar al comunei Broscăuți,Instituției Prefectului-județului Botoșani,se aduce la cunoștință publică prin afișare la avizierul instituției și pr site-ul primăriei comunei Broscăuți.

 

 

 

                            

                                                                                                 INITIATOR

                                                                                                    PRIMAR

                                                                                               Romaniuc Ioan